Corporate Philanthropy
Corporate Philanthropy
 
มอบความช่วยเหลือแก่ผู้พิการ
 
 

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด นำโดยคุณกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการผู้จัดการ 

มอบความช่วยเหลือแก่ผู้พิการ ตามมาตรา 35 พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยสนับสนุนเงินทุนในการประกอบวิชาชีพ ผลิตเบเกอรี่ ทำขนมกระหรี่ปั๊ป เพื่อส่งเสริมอาชีพครอบครัวของคนพิการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 114,245 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

 
 
 
 
 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | KNOWLEDGE | TROUBLE SHOOTING | CAREER | CONTACT
Copyright © 2011 All Rights Reserved Liackseng.com