Join us
Job vacancies.
 
หัวหน้าแผนกขนส่งสินค้า ( 1 positions )
Position : Transportation Supervisor ( 1 Position )
 
Property

 

 

หน้าที่หลัก :-

·        วางแผนให้รถขนส่ง ทั้งของบริษัท และรถรับจ้างภายนอก

·        ประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานต่างๆ

·        ควบคุม ตรวจสอบการจัดส่งสินค้า

·        คำนวณค่าใช้จ่ายการจัดส่งและบันทึกเข้าระบบ

·        สรุปรายงานผลการจัดส่งสินค้า และรายกงานการใช้รถ ค่าบำรุงรักษา

·        ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา รถขนส่ง

·        ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถขนส่งสินค้า

·        จัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบเอกสารงานขนส่ง

·        งานในคลังสินค้าอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :-

·        เพศชาย-หญิง อายุ 28-35  ปี 

·        การศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

·        มีทักษะด้านการสื่อสาร วางแผน บริหารเวลา

·        มีความรู้เรื่องเส้นทางและการบริหารรถขนส่งสินค้า

·        อดทน มีความรับผิดชอบ

·        มีภาวะผู้นำ กระตือรีอร้นในการทำงาน

·        รักงานบริการ ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือหน่วยงานอื่นๆ

·        มีประสบการณ์การการรถขนส่งสินค้า 2  ปีขึ้นไป

·        มีความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษารถขนส่ง

·        มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office

 

You are worth the quality fake omega watches uk with high quality!

UK aaa perfect rolex replica watches with Swiss movements for modern men and women.

 
 
 
สนใจสมัครงาน กรุณาส่ง Resume มาที่ rungnapha@liackseng.com
 
 
 
 
 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | KNOWLEDGE | TROUBLE SHOOTING | CAREER | CONTACT
Copyright © 2011 All Right Reserved Liackseng.com