Join us
Job vacancies.
 
สวัสดิการบริษัทฯ ( ++ positions )
Position : สวัสดิการบริษัทฯ ( ++ Position )
 
Property

 

 

 สวัสดิการบริษัทฯ  

·         เวลาปฏิบัติงาน 8:30 น. – 17:30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ 

·         ประกันชีวิต , ประกันสุขภาพ(กลุ่ม)

·         เงินโบนัส ปีละ ครั้ง  (ตามผลประกอบการ)

·         เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

·         เบี้ยขยัน (บางตำแหน่งงาน)

·         เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต                          

·         เงินสวัสดิการกรณีสมรส / กระเช้ารับขวัญบุตร / กระเช้าเยี่ยมไข้

·         เงินกู้กรณีฉุกเฉิน

·         วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6- 15 วันต่อปี ตามอายุงาน

·         ลากิจจ่ายค่าจ้าง 7 วันต่อปี

·         งานสัมมนา/ท่องเที่ยว

·         ตรวจสุขภาพประจำปี

สวัสดิการสำหรับฝ่ายขายและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานขาย

·      ค่าคอมมิชชั่น  

·      ค่าโทรศัพท์

·      นำรถยนต์มาใช้ในการปฏิบัติงาน  บริษัทฯจ่ายค่าเสื่อม+ค่าซ่อม  

ประเมินตามราคารถยนต์ที่ใช้งาน)

·      ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์+พรบ.

·      ค่านำมันจ่ายตามจริง /  บริษัทฯมี Fleet Card ให้

·      ค่าทางด่วนจ่ายตามจริง /  บริษัทฯมี Easy pass ให้

·      บริษัทฯจ่ายค่านำ Tablet มาใช้ในการปฏิบัติงาน
If you wanna uk exact replica montblanc watches, you cannot miss this website. It must make you feel regret it!

From the website, you can know more detailed information about waterproof fake watches for sale.

 
 
 
สนใจสมัครงาน กรุณาส่ง Resume มาที่ rungnapha@liackseng.com
 
 
 
 
 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | KNOWLEDGE | TROUBLE SHOOTING | CAREER | CONTACT
Copyright © 2011 All Right Reserved Liackseng.com