Join us
สามารถส่งใบสมัครได้ที่
Email : rungnapha@liackseng.com
Job vacancies.
 
เจ้าหน้าที่บริหารหนี้สิน ( 1 positions )
Position : Debt Management ( 1 Position )
 
Property
 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ:-

1.       ตรวจสอบรายการหนี้เกินกำหนดชำระเพื่อใช้เร่งรัดกับผู้รับผิดชอบและหรือลูกค้าโดยตรง

2.       จัดทำรายงานประจำสัปดาห์และรายเดือนเสนอต่อผู้บริหารและออกหนังสือเร่งรัดหนี้สินถึงลูกค้า

3.       ติดต่อ นัดหมายลูกค้า เข้าพบลูกค้าเพื่อติดตามเร่งหนี้สินตามขั้นตอนทางกฏหมาย

4.       รวมรวบพยานหลักฐานต่างๆที่ใช้การดำเนินคดีและประสานงานกับทนายความและหน่วยงานราชการ

5.       จัดทำและหรือตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจที่เกี่ยวกับลูกหนี้การค้า

6.       จัดพิมพ์งบการเงินของลูกค้าในระบบเพื่อใช้ในการทบทวนงบเงินเครดิตของบริษัทประจำปี

7.       ตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินลูกค้าและนำเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าระบบของบริษัทฯ

8.       งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :-

1.      เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25- 30 ปี

2.      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.      มีความรู้ทางกฏหมายธุรกิจ ประมวลกฏหมายอาญา พรบ.ความผิดอันเกิดจาการใช้เช็ค พรบ.การทวงถามหนี้ หรือกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

4.      สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ดี

5.      มีทักษะการสื่อสาร มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ มีความอดทนสูง

6.      มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

7.      สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

8.      มีรถยนต์ส่วนตัว และใบขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 
 
 
 
 
 
 
 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | KNOWLEDGE | TROUBLE SHOOTING | CAREER | CONTACT
Copyright © 2011 All Right Reserved Liackseng.com